Multimedialny kurs dla logopedów

Holistyczne podejście logopedyczne oraz aktualne trendy w diagnozie i terapii w kluczowych obszarach pracy

Multimedialny kurs dla logopedów składa się z 5 płyt DVD, a każda z nich zawiera filmy szkoleniowe i instruktażowe oraz autorskie pomoce dydaktyczne. Każda płyta to osobny moduł szczegółowo omawiający jedno z pięciu zagadanień:

1
Praca z osobami w podeszłym wieku
2
Terapia zaburzeń słuchu
3
Wczesna stymulacja rozwoju mowy dziecka z ASD
4
Jąkanie dziecięce
5
Terapia miofunkcjonalna
W każdej części kursu otrzymujesz:

Filmy szkoleniowe i instruktażowe

prezentujące wykorzystanie danych metod w realiach pracy logopedycznej zarówno w placówce jak i w gabinecie.

Każda płyta to min. 3 godziny nagrań z ekspertem w danym temacie, pokazujące schematy kompleksowego postępowania logopedycznego.

Autorskie scenariusze zajęć wraz z kartami pracy

a także ćwiczenia, gry i zabawy logopedyczne.

Każda płyta to min. 10 materiałów do wykorzystania zarówno podczas pracy indywidualnej jak i grupowej.

Dokumentację niezbędną przy prowadzeniu terapii

oraz materiały dla podopiecznych m.in. artykuły merytoryczne, kwestionariusze diagnostyczne, skrypty rozmów z rodzicami, ćwiczenia dla rodziców.

Każda płyta zawiera 5 materiałów, stanowiących uzupełnienie tematów omawianych podczas filmów szkoleniowych.

Dzięki publikacji:

Otrzymasz kompleksowe wsparcie

5 zestawów pomocy w postaci płyty DVD, które całościowo wesprą Cię w procesie diagnozy wieloaspektowej oraz pracy terapeutycznej z dziećmi i osobami dorosłymi.

Poprawisz skuteczność terapii

Pokażemy Ci jak poprawić skuteczność prowadzonej terapii, jak interpretować objawy i przygotować całościowy plan terapii.

Poznasz nowoczesne i skuteczne metody

wspomagające terapie do pracy z pacjentami m.in. z osobami w podeszłym wieku, z zaburzeniami słuchu, z ASD oraz zaburzeniami w obrębcie narządu żucia.

Poznasz efektywne rozwiązania

Wskażemy Ci, wdrożone z sukcesem przez innych logopedów, efektywne rozwiązania pozwalające kształtować umiejętności komunikacyjne pacjentów.

Nauczysz się tworzyć plany terapii

Rozwiejemy wszystkie Twoje wątpliwości związane z diagnozowaniem, ustaleniem najlepszego planu terapii i przygotowaniem ciekawych i efektywnych zajęć.

Program kursu

Holistyczne podejście logopedyczne oraz aktualne trendy w diagnozie i terapii w kluczowych obszarach pracy

1
Praca z osobami w podeszłym wieku
 • Wytyczne do praca ze schorzeniami typu udar mózgu, choroba Parkinsona, choroba Alzheimera – kluczowe elementy dla logopedy w zakresie diagnozy i terapii,
 • Afazji i dysartria – przyczyny, rodzaje zaburzeń językowych i zaburzeń mowy oraz zasady diagnozy,
 • Analiza case study: w jaki sposób prowadzić terapię pacjenta z afazją skrzyżowaną na neurobiologicznym podłożu bilingwizmu?
 • Zaburzenia połykania – zasady prawidłowej diagnozy dysfagii wraz z rekomendowanym postepowaniem terapeutycznym,
 • W jaki sposób prowadzić diagnozę w zakresie badania systemu semantycznego osób z głębokimi zaburzeniami afatycznymi?
 • 3 scenariusze zajęć wraz z ćwiczeniami usprawniającymi m.in. pamięć, funkcje poznawcze oraz orientację wzrokowo-przestrzenną.
 • 10 kart pracy do wykorzystania w pracy z podopiecznym,
 • Ankieta do badania zaburzeń połykania,
 • Karta obserwacji pacjenta z zaburzeniami połykania.
2
Terapia zaburzeń słuchu
 • Wychowanie językowe w praktyce logopedycznej – jak zaplanować działania logopedyczne zmierzające do stworzenia optymalnych warunków, które umożliwiają dziecku z uszkodzeniem słuchu przyswojenie języka prymarnego,
 • Zasady programowania ćwiczeń językowych z uwzględnieniem naturalnych mechanizmów rozwoju mowy – wytyczne dla logopedów.
 • W jaki sposób przeprowadzić skuteczną diagnozę surdologedyczną dziecka zaimplantowanego? – omówienie etapów postępowania diagnostycznego,
 • Wykorzystanie metod w rehabilitacji słuchu i mowy dziecka z niepełnosprawnością słuchową – omówienie elementów metody werbo-tonalnej, audytywno-werbalnej, logorytmiki oraz zabaw paluszkowych,
 • Diagnoza potrzeb i możliwości środowiska rodzinnego dziecka – wytyczne, jak efektywnie współpracować z rodzicami dziecka, aby stali się realnymi partnerami w procesie terapii,
 • Wczesna terapia surdologopedyczna w aspekcie stymulacji rozwoju dziecka z niepełnosprawnością słuchową – analiza case study,
 • Przykładowe ćwiczenia słuchowe uczące aktywnego słuchania i doskonalące percepcję słuchową dziecka z wadą słuchu,
 • Ulotka dla rodziców: Jak mówić do dziecka z wadą słuchu, żeby nasza mowa była zrozumiała?
 • 3 autorskie scenariusze wraz z kartami pracy pomocnych do przeprowadzenia zajęć dla dzieci z niepełnosprawnością słuchową.
3
Wczesna stymulacja rozwoju mowy dziecka z ASD
 • Jak planować terapię i procedury terapeutyczne z wykorzystaniem metody Early Start Denver Model – wykorzystanie założeń ESDM w pracy logopedycznej,
 • W jaki sposób wspomagać rozwój dziecka z ASD na jego wczesnych etapach? – wytyczne dla logopedów oraz rodziców,
 • Analiza studiów przypadków: praca z dziećmi z zaburzeniami komunikacji językowej, u których wykorzystano komunikację funkcjonalną – omówienie krok po kroku działań logopedycznych,
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca w nauce umiejętności komunikacyjnych dziecka z ASD – jak ją efektywnie wykorzystać i uniknąć błędów w terapii.
 • Małe dziecko z ASD w gabinecie logopedycznym – praktyczny przewodni pokazujący, jak efektywnie pracować nad filarami komunikacji tj. zauważanie drugiej osoby, naśladowanie, wspólne pole uwagi, intencja komunikacyjna oraz elementarne gesty,
 • 5 scenariuszy zajęć logopedycznych do pracy z dziećmi w spektrum autyzmu umożliwiających rozwijanie funkcjonalnej komunikacji,
 • Propozycje zabaw rozwijających bazowe umiejętności komunikacyjne do wykorzystania zarówno przez logopedów i rodziców m.in. zabawy z balonem, śpiewanie uczestniczące,
 • Ulotka dla rodziców zawierająca wskazówki jak pracować z dzieckiem.
4
Jąkanie dziecięce w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Interpretacja wyników badania diagnostycznego w praktyce – jak odróżnić jąkanie od innych rodzajów niepłynności mowy i sformułować wskazania do terapii,
 • Planowanie holistycznej terapii logopedycznej adekwatnej do zdiagnozowanych obszarów zaburzeń, opartej na mocnych stronach dziecka i rodziny – jak dobrać odpowiednie metody by zwiększyć efektywność terapii,
 • Różnice w pracy metodą upłynniania mowy oraz modyfikacji jąkania – na co zwrócić uwagę w trakcie terapii, by skuteczniej wesprzeć dziecko w przechodzeniu kolejnych jej etapów.
 • Przebieg procesu terapeutycznego – omówienie na podstawie case study: dziecko 12-letnie z jąkaniem prowadzone metodą modyfikacji jąkania oraz terapia grupowa dzieci z jąkaniem w starszym wieku szkolnym,
 • Współpraca ze środowiskiem – jak zapewnić dziecku wsparcie otoczenia poprzez efektywną współpracę z nauczycielem/wychowawcą, logopedą przedszkolnym/szkolnym, innymi specjalistami.
 • Formularz ułatwiający podsumowanie diagnozy i planowanie terapii,
 • Przykładowe ćwiczenia wspierające pracę nad technikami mowy,
 • 3 scenariusze warsztatów dla dzieci i ich rodziców.
5
Terapia miofunkcjonalna
 • Jak właściwie diagnozować zaburzenia funkcji biologicznych w obrębie narządu żucia? Analiza objawów i przyczyn na przykładach z praktyki logopedycznej, z uwzględnieniem anatomii, biomechaniki i fizjologii narządu żucia,
 • Jak pracować, aby uzyskać prawidłowy wzorzec mięśniowy? – zbiór ćwiczeń (czynnych oraz biernycm.in. warg i języka o różnym poziomie trudności,
 • Jaki sposób diagnozowania skróconego wędzidełka języka stosować? Najczęstsze pułapki terapeutyczne i sposoby jak sobie z nimi poradzić
 • Przykłady zadań dla dzieci i dorosłych, wspierających prowadzoną w gabinecie terapię miofunkcjonalną.
 • 3 scenariusze zajęć zawierających ćwiczenia logopedyczne do pracy z dziećmi z nieprawidłowym, ustnym torem oddechowym oraz otwartą buzią wraz z kartami pracy.
 • 3 scenariusze zajęć z dziećmi z zaburzeniami ustnej fazy połykania wraz z kartami pracy.

Prowadzący

Poznaj naszych ekspertów

Tatiana Lewicka
Neurologopeda, wykładowca, autorka publikacji oraz wielu szkoleń
Pracuje z pacjentami mającymi zaburzenia komunikowania się oraz uszkodzenia obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego, ze szczególnym uwzględnieniem chorób neurozwyrodnieniowych. Ważne miejsce w swojej pracy poświęca aspektom zaburzeń połykania oraz leczeniu żywieniowemu. Wiedza i doświadczenie kliniczne umożliwia niesienie pomocy dzieciom i osobom dorosłym, które mają problemy z porozumiewaniem się i przyjmowaniem posiłków.
prof. Marzenna Zaorska
Prof. zw. dr hab. nauk humanistycznych, członek Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Na stałe związana z Katedrą Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Wydział Nauk Społecznych). Profesor tytularny nauk humanistycznych, pedagog specjalny: tyflopedagog, surdopedagog, logopeda; teoretyk i praktyk. Jej zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień wspomagania rozwoju, edukacji i rehabilitacji dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną (szczególnie głuchoniewidomych), niepełnosprawnością słuchową, wzrokową oraz zaburzeniami mowy, także komunikacji alternatywnej i wspomagającej.
Dorota Szubstarska
Specjalistka surdologopedii
Zawodowo od lat związana ze Specjalistycznym Ośrodkiem Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu Polskiego Związku Głuchych w Gdańsku (od 2003 również jako Kierownik placówki); swoim doświadczeniem dzieli się ze studentami Uniwersytetu Gdańskiego oraz Ateneum Szkoły Wyższej; członkini Zarządu Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego; autorka i współautorka metody Dialogu i Narracji (DiN) oraz serii materiałów dydaktycznych sygnowanych znakiem Świat Opowiadany.
Aneta Maculewicz
Logopeda dyplomowany, specjalista z zakresu surdologopedii i neurologopedii, pedagog
Pracuje w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Olsztynie. Absolwentka pedagogiki opiekuńczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, studiów podyplomowych z zakresu logopedii ogólnej Uniwersytetu Gdańskiego, surdologopedii Uniwersytetu Marie-Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz neurologopedii Uniwersytetu Gdańskiego.
prof. UAM dr Jolanta Sławek
Językoznawca, neurologopeda, terapeuta ortodoncji funkcjonalnej MFS®, provider Neuroflow ATS®, terapeuta AAC
Członek zespołu dydaktycznego specjalności logopedycznej; adiunkt w Pracowni Leksykologii i Logopedii w Instytucie Filologii Polskiej UAM w Poznaniu. Swoje zainteresowania naukowe i badawcze koncentruje wokół takich zagadnień, jak: sposoby oddziaływania społecznego we współczesnej komunikacji medialnej, językowy obraz świata we współczesnej poezji polskiej, językowe kreacje kształtowania przestrzeni sacrum we współczesnej polskiej poezji religijnej, analiza tekstologiczna różnego typu tekstów. W pracy neurologopedy zajmuje się problemami diagnostycznymi i terapeutycznymi, dotyczącymi zaburzeń mowy u dzieci do lat 3, wynikającymi z uszkodzeń OUN (m.in. afazja dziecięca), diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, wpływem zaburzeń funkcji prymarnych na budowę i funkcjonowanie układu stomatognatycznego oraz artykulację (z wykorzystaniem terapii miofunkcyjnej MFS®), dysfunkcjami połykania u dzieci i dorosłych, a także alternatywnymi i wspomagającymi metodami komunikowania.
Karolina Radziemska
Neurologopeda, absolwentka logopedii i filologii polskiej.
Specjalizuje się w terapii logopedycznej dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Absolwentka licznych szkoleń z zakresu rozwijania komunikacji osób niemówiących z pomocą metod AAC i osób w spektrum autyzmu. W pracy zawodowej łączy cele stricte logopedyczne z szeroko rozumianym rozwijaniem komunikacji. Ponad dziesięcioletnie doświadczenie logopedyczne zdobywała w szkołach i przedszkolach oraz Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO.
Aleksandra Boroń
Filolog polski, logopeda
Absolwentka Studium Logopedycznego i Neurologopedycznego UWr oraz Wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka w DSW we Wrocławiu. Od niemal dwudziestu lat pracuje jako logopeda w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz w gabinecie prywatnym. Specjalizuje się w dziedzinie zaburzeń płynności mowy, w 2021 r. uzyskała tytuł Europejskiego Specjalisty Zaburzeń Płynności Mowy (EFS). Laureatka grantu G. Bruttena w 2018 r. Autorka tłumaczenia poradnika „Moje dziecko się jąka. Co mogę zrobić?” (Schneider, 2017). Upowszechnia wiedzę o jąkaniu poprzez publikowanie artykułów, prowadzenie warsztatów dla logopedów, nauczycieli i rodziców dzieci z jąkaniem, a także udział w konferencjach, badaniach naukowych, działalność w mediach społecznościowych oraz prowadzenie zajęć praktycznych dla studentów logopedii i neurologopedii.

Zamów multimedialny kurs dla logopedów

Holistyczne podejście logopedyczne oraz aktualne trendy w diagnozie i terapii w kluczowych obszarach pracy

5 oddzielnych tematów terapii logopedycznej
Każdy temat to osobna płyta CD wydawana co 2 miesiące

Wariant podstawowy
(DVD)

dostęp do kursu na płytach DVD

Cena:

Pierwsza faktura na kwotę
409,00 zł netto
(503,07 zł brutto)

Kolejne 4 faktury na kwotę
109 zł netto
(134,07 zł brutto)

Wariant premium
(DVD + online)

dostęp do kursu na dowolnym urządzeniu z dostępem do internetu

+ GRATIS
30 dni darmowego dostępu do Pracowni Logopedy+

Cena:

Pierwsza faktura na kwotę
575,00 zł netto
(707,25 zł brutto)

Kolejne 4 faktury na kwotę
155 zł netto
(190,65 zł brutto)

Cenę kompletu podzielono na 5 rat, z każdym filmem otrzymacie Państwo osobną fakturę za płytę.

Koszty dostawy każdej płyty to: 11,95 zł netto